ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

1)      Taraflar

Bir tarafta Maslak Mahallesi Saat Sokak No:5, Spine Tower Kat 24 34485 Maslak Sarıyer – İSTANBUL adresinde yerleşik, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 932045 Ticaret Sicil No’ya, 0631066951200010 MERSİS no’ya kayıtlı 6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“6493 sayılı Kanun”) uyarınca yetkilendirilmiş Paratika Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (bundan böyle “Paratika” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………………………. adresinde yerleşik,  ………………..  Ticaret Sicil Memurluğu’ nun ………… Ticaret Sicil No’ya, ………………………..MERSİS no’ya kayıtlı ………………………………………………………….. Şirketi (bundan böyle kısaca ‘ÜYE İŞYERİ’ olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşmeyi (“Sözleşme”) imzalamışlardır.

Bundan böyle Paratika ile Üye İşyeri işbu Sözleşme kapsamında, tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2)      Sözleşmenin Konusu, Dayanağı ve Ödeme Hizmetinin Kapsamı ile Para Birimi

İşbu Sözleşme, 6493 sayılı Kanun hakkındaki Yönetmelik’in 41. Maddesinde yer alan Çerçeve Sözleşme başlıklı bölümüne dayanmaktadır.

İşbu Sözleşme ve sözleşme konusu hizmetin kapsamı, 6493 sayılı Kanun hükümlerince ödeme kuruluşu olan Paratika tarafından Üye İşyeri’ne ödeme hizmetlerinin sunulmasını, bu hizmet karşılığında Üye İşyeri’ nin Paratika’ya ödeme hizmeti için komisyon ve işlem ücreti ödemesini ve tarafların diğer hak ve borçlarını düzenlemektedir.

İşbu Sözleşmenin imzalanması ile Şirket, Başvuru Şartları hakkında bilgilendirildiğini ve içeriğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Hizmet kapsamında Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro ve İngiliz Sterlini kullanılacaktır.

İşbu Sözleşme bakımından Üye İşyerleri’nin tüketici olmaması nedeniyle Yönetmelik’in 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 44 üncü maddenin birinci ve dördüncü fıkraları, 52 nci maddenin üçüncü fıkrası, 54 üncü maddenin birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları, 56 ncı, 64 üncü, 67inci maddenin birinci fıkrası ve 70 inci maddeleri uygulanmayacaktır.

3)      Tanımlar

Aşağıdaki tanımlar karşılarında verilen anlamları ifade eder.

BKM: Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketini,

Hassas müşteri verisi: Ödeme emrinin verilmesinde veya müşterinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da müşteri adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek kişisel veri ve müşteri güvenlik bilgilerin

Kişisel veri: 6698 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan bilgiyi,

Üye İşyeri hesabı: Üye İşyeri tarafından açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan, Paratika sistemine tanımlanan, IBAN bilgisini,

Üye İşyeri Komisyonu: Paratika’nın ödeme hizmeti karşılığında elde ettiği bedeli,

Paratika Yazılımı: Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanan, üye iş yerlerine elektronik ticaret kapsamında ödeme alt yapısı sağlayan ve bu işlemleri üye işyerleri adına bankaya iletip provizyon alan ve PCI-DSS sertifikasına sahip ortamlarda üye işyerlerine kredi kartı saklama hizmeti de sunan yazılımı ,

Sistem Ortağı: Ödemelerin gerçekleştirilmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu,

Sözleşme: Taraflar arasındaki işbu Sözleşmeyi,

Üye İşyeri / İşyeri: 5464 ve 6493 Sayılı Kanunlarda tanımlanan, ürettiği veya tedarik ettiği mal veya hizmetleri pazarlayan/satan kuruluşları,

İşbu Sözleşme’de ayrıca tanımlanmayanlar bakımından 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı geçerli olacaktır.

4)      Ödeme Hizmetinin Kapsamı ile Şüpheli Durumlara İlişkin Koşullar

Paratika, kullanma hakları kendisinde bulunan ve ödeme hizmetlerinin sunulmasına hizmet eden Paratika Yazılımı’nı, Üye İşyeri’nin internet sitesinde işleyecek şekilde söz konusu internet sitesine entegre edilmesi için gerekli desteği sağlar ve Paratika Yazılımı, Paratika tarafından Üye İşyeri’nin internet sitesinde işletilir.

Yetkili otoritelerin kararı veya görülen risk nedeniyle ödeme hizmetlerinin askıya alınması veya işbu Sözleşme’ nin sona ermesi halinde Paratika, Paratika yazılımının işleyişini kısmen veya tamamen askıya almak veya nihai olarak durdurmak hakkına sahiptir.

Üye İşyeri, Paratika’nın şüpheli gördüğü bir durum üzerine tüm ödemelerinin ilgili işlemin tabi olabileceği en uzun muhtemel chargeback süresi boyunca olduğu gibi askıya alınabileceğini ve bu süre boyunca herhangi bir nemalandırma ve benzeri bir uyarlama yapılmayacağını bildiğini beyan eder. Şüpheli durum nedeniyle  Paratika’nın herhangi bir zarara uğraması halinde ilgili zarar tutarı düşüldükten sonra kalan tutar olduğu gibi Üye İşyeri’ne derhal ödenir.

5)      Ödeme İşlemi, Onay Yöntemi, Ödeme Emri

Kredi kartı ve banka kartı kullanılan ödeme işlemi, ödeme emri ve ödemelere yönelik onay ve yetkilendirmeler ile bunların kabulü ile onayın geri alınması, geri ödeme ve ödeme işlemine yönelik sair hususlar için uluslararası banka kartları ve kredi kartları kuralları ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile ilgili düzenlemeler, TCMB ile BDDK ve BKM kuralları uygulanır. Bunun dışında olan ödemeler için ise 6493 sayılı Kanun başta olmak üzere ödeme hizmetine ilişkin genel hükümler uygulanır.

6)      Üye işyeri Hesabının İşletilmesi, İşlem Limitleri ve Üye İşyerine Ödeme Yapmasına İlişkin Esaslar

Üye İşyeri, Paratika yazılımından online olarak yapılan tüm işlemlerin listesini izlemekle yükümlüdür. Herhangi bir işleme ilişkin itiraz, en geç o işlemin gerçekleştiği ayı takip eden ayın son gününün bitimine kadar gerçekleştirilir. Bu süre zarfında itiraz edilmezse işlem/ler Üye İşyeri tarafından kabul edilmiş sayılır.

Paratika yapacağı risk değerlendirmesi sonucunda, Üye İşyeri için, ödeme işlemine dair iade ve/veya işlem limiti gibi limitleri günlük / haftalık / aylık olarak belirleyebilir.

Üye İşyeri tarafından ödenecek olan komisyonların dökümü EK-2 Komisyon Oranları dokümanında yer almaktadır.

Kart hamilleri tarafından yapılacak ödemeler, Paratika tarafından işbu Sözleşme uyarınca yapılacak Üye İşyeri Komisyonu kesintileri yapıldıktan sonra, Üye İşyeri hesabına yapılır.

Paratika, Kart Hamili tarafından ödeme yapıldıktan sonra, Üye İşyeri ile mutabık kaldığı veya gördüğü risk nedeniyle bekletmeye karar verdiği süre sonunda  Üye İşyeri’ne  ödemeyi yapar.

Üye İşyerinin ödemeleri, Üye İşyeri’nin talebi üzerine doğrudan onun alacaklılarının ya da kabulü münhasıran Paratika’nın takdirinde olarak Üye İşyeri’nin göstereceği diğer kişilerin hesaplarına, komisyon tutarı ve varsa chargeback ya da benzeri iadeler düştükten sonra kalan bakiye için yapılabilir. İlgili alacağın bu hesaplara ya da Üye İşyerine ait bir hesaba yapılmış olması halinde ödeme yapılmış sayılır. Ancak Üye İşyeri’nin göstereceği hesaplar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet izni olan bankaların yurtiçindeki şubelerinde açılmış hesaplara yapılır. Alacağının, üçüncü kişilere yapılması için Üye İşyeri’nin kendisine ait _______________ .com alan adı uzantılı e-posta adreslerinden gelecek olan talimatlar bağlayıcı olup kesin delil teşkil eder ve yazılı bir belgenin (senedin) sonuçlarını doğurur. Gösterilen üçüncü kişinin hesabına havalenin ya da elektronik fon transferinin ulaşıp ulaşmamasından ya da ilgili kişiye veya ülkesine yönelik bir ambargo veya haciz nedeniyle paranın ulaşmamasından Üye İşyeri sorumludur. Bahsi geçen e-posta dahil her türlü transfer talimatı kesindir ve geri alınamaz. Geri alma talebinin işleme alınması Paratika’nın takdirindedir.

7)      Paratika’nın Yükümlülükleri

Paratika, Üye İşyeri’ne karşı,

a)      Paratika Yazılımı’nı endüstri standartlarına uygun bir biçimde işletmeyi ve her zaman Üye İşyeri’ne ve kart hamillerinin kullanımına endüstri standartlarına uygun bir şekilde sunmayı,

b)      Kart hamillerine ve Üye İşyerlerine ilişkin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında korumayı,

c)       Üye İşyeri Komisyonu’ndan kalan bakiyeyi, kural olarak mutabık kalınan sürede ödemeyi,

d)      Üye İşyeri’ni Paratika Yardım Paneli veya işbu sözleşmede yer alan e-mail adresi üzerinden bilgi vermeyi ve bilgilendirmeyi, bu bilgilendirmelerin de talep olması üzerine ya da gerektiğinde yapılacağını,

e)       Üye İşyeri; Paratika güvenli ödeme sayfasını kullandığı durumlarda, sayfa ile ilgili süreçlerin kontrolünün Paratika’ya ait olacağını,

f)       Üye İşyeri ile ilgili dolandırıcılık şüphesi ya da hizmetin alınması sırasında herhangi bir problemle karşılaşılması durumunda üye işyerinin yapması gereken işlemleri, Üye İşyeri’nin yazılı bildirdiği iletişim kanalları üzerinden bildirmeyi,

g)      Üye İşyeri’ ne, talep halinde yazılımlar, cihazlar ve iş akışlarıyla ilgili kullanım bilgilerini işbu sözleşmede yer alan e-posta adresi üzerinden yazışma ile vermeyi,

h)     İşlem bilgilerini ve bakiye bilgilerini takip edebilmesini ve bu kapsamda kullanıcının belirttiği iletişim veya elektronik posta adresine hassas müşteri verisi içermeyecek şekilde e-mail göndermeyi,

i)       Kendi internet sitesinde, ticaret unvanı, adresi ve iletişim bilgilerine yer vermeyi, bu kapsamda kullanıcıların bilgilendirilmesine yönelik her türlü açıklamayı, Paratika’nın internet sitesi üzerinden Üye İşyeri’ nin erişimine daima açık tutmayı,

j)       Kart hamili ile Üye İşyeri arasındaki mesafeli satım sözleşmesinin iptali, feshedilmesi veya başka bir sebeple sona ermesi halinde Kart Hamili tarafından ödenmiş olan tutarın iadesi gerektiğinde Üye İşyeri Komisyonu’na hak kazanmayacağını,

k)     Üye İşyeri’nin e-posta adresi üzerinden talebi halinde işbu sözleşmenin ve eklerinin bir örneğini ya da sadece belli bir kısmının talebi halinde bu kısmını herhangi bir ek ücret talep etmeden göndermeyi,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

8)      Üye İşyeri’ nin Yükümlülükleri

Üye İşyeri, Paratika’ya karşı,

a)   Üye İşyeri Komisyonu’nu ve sözleşmedeki diğer ücretleri eksiksiz olarak ödemeyi,

b)   İnternet sitesini Paratika’nın yazılımının işletilmesine hazır, uyumlu ve elverişli kılmayı ve bu şekilde tutmayı ve gereken tarihlerde güncellemeyi,

c)    İnternet sitesini üçüncü kişilerin, korsan yazılımların müdahalelerine karşı korumayı,

d)   Kart hamillerine veya üçüncü kişilere ilişkin olarak edindiği kişisel verileri korumayı,

e)    Ek/1’de belirtilen yasak faaliyetlerden kaçınacağını ya da bu yönde bir faaliyeti varsa dahi bu faaliyetini Paratika’ya bildirmeyi ve Paratika’yı bu faaliyetinden doğan hizmetlerine ilişkin tahsilatlarda kullanmamayı,

f)    Paratika markasını kendi internet sitesinde ve tanıtımlarında sadece ödeme hizmetlerinin Paratika tarafından verildiğini açıklamak üzere kullanmayı,

g)      Ödeme sistemleri ve kartlı ödeme sistemi ve BKM kurallarına, düzenlemelerine ve ilgili her türlü mevzuata uymayı,

h)     Paratika’dan alacağı sanal pos hizmetini sadece başvurduğu URL adresi için kullanmayı,

i)        ödeme işlemleriyle ilgili mevzuat, TCMB ve BDDK düzenlemelerine aykırı olmadığı sürece Paratika’nın her türlü belge ve bilgilerin temini (URL adresleri, IP numaraları dahil olmak üzere, mağaza ciroları, mcc bilgileri, chargeback ile Üye İşyerine ait tüm gerçek ve tüzel kişilik bilgileri gibi belge ve bilgileri) ile ilgili talepte bulunabileceğini bildiğini, ayrıca Paratika’nın Sanal POS hizmetini sağladığı Bankalar tarafından bilgi talep edilmesi durumunda, işlemlere ait bu belge ve bilgilerin 3 (üç) gün içerisinde Paratika’ya ibraz edeceğini ,

j)       İşlemlerini Paratika’ya göndermeden önceki süreçte olası bir veri hırsızlığı, veri kaybı yaşanmasını önleyici tedbirleri almayı, ödeme işlemini Paratika’ya göndermeden önceki süreçte, herhangi bir şekilde, veri hırsızlığı/kaybı yaşandığını tespit etmesi halinde ve/veya bu yönde bir bildirim alması halinde 24 saat içerisinde gereken adli incelemeyi yaptırmayı ve sonucunu Paratika ile paylaşmayı,

k)     Şüpheli bir durum halinde bunu derhal Paratika’ya destek@paratika.com.tr ve/veya Tel: (+90) 212 319 0625 | aracılığıyla bildirmek ve işlemin uygunluğunu kontrol ve tespit etmeyi,

l)       Üye işyeri‘nin kendi ödeme sayfası üzerinden yapılacak işlemlerde kart hamilinin işlemle ilgili gerekli onaylarını almayı,

m)   Üye işyeri, işbu Sözleşme kapsamında kendisi ile ilgili bilgilerin, Paratika’nın üye işyeri Sözleşmesi imzaladığı Bankalara verilmesine rıza gösterdiğini,

n)     Gerek duyulduğunda, kendisi hakkında Kredi Kayıt Bürosu, İşyeri Kayıt Sistemi ve benzeri kuruluşlarda yapılacak istihbarat araştırmalarına rıza gösterdiğini ve kendisinden bu konuda istenecek onayları kabul ettiğini ve edeceğini, işbu sözleşme imzasından önce değinilen sorgulama ve bilgi paylaşımlarına yönelik ön bilgilendirmenin yapıldığını,

o)      Yapılan alışverişlerin teslimatı sırasında alıcı kimlik bilgilerinin kontrol edilmesini sağlayacağını, buna ilişkin delilleri gerekli olan süre boyunca saklayacağını ve aksi durumun sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını,

p)     Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat uyarınca müşterilerine ait sırların kanunen yetkili makamlar haricindeki kişilere açıklanmasının yasak olduğunu ve müşteri sırlarını açıklayan üçüncü kişilerin de bu sırları açıklamalarının cezalandırılacağı hususunu bildiğini,

q)     Kendi personelinin gizlilik yükümlülüğüne uymaması veya aykırı davranması nedeniyle oluşacak zararlardan sorumlu olacağını, zararın tamamını Paratika’nın ilk yazılı talebinde 3 (üç) işgünü içerisinde derhal nakden ve defaten ödeyeceğini,

r)      Paratika’nın, Sözleşmede belirtilen kurallara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği hususunda denetim yapmasına izin verdiğini,

s)      Aşağıda belirtilen konularda gereken önlemleri almayı ve kart hamillerini de bu konularda bilgilendirmeyi,

      Kart hamili verilerini korumak için bir güvenlik duvarının (firewall) kurulması,

      Tedarikçilerden alınan ilk şifre ve diğer güvenlik parametrelerinin derhal değiştirilerek kullanılması gerektiği,

      Kritik kart hamili verilerinin korunması,

      Üye işyerinde bulunan tüm yapılara ait bileşenler üzerinde alınabilecek güvenlik önlemlerin alınması,

      Güvenlik sistemleri ve uygulamaları geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması,

      İş tanımı gereği ihtiyaç duymayan firma çalışanlarının kart hamili verilerine erişiminin sınırlanması, erişmesi gereken çalışanların ise yalnızca bu çalışanın kimliğine tanımlanmış bir hesap ile ve her hareketi kayıt altına alınarak erişebilmesi,

      Bilgisayar erişimi olan her bir kişi için ayrı bir kullanıcı kimliği ve şifre tanımlanması,

      Ağ kaynaklarına ve kart hamili verilerine erişimin izlenmesi,

      Güvenlik sistemlerinin ve süreçlerinin düzenli olarak sınanması,

      Bilgi güvenliğine yönelik bir politika belirlenmesi,

      İşlemlerle ilgili olarak gerçekleşebilecek fraud (sahtecilik), chargeback (geri ödeme, müşteri itirazı) ve kendi ödeme sayfalarında işlem yapılan kart bilgilerinin ele geçirilip müşteri bilgisi dışında kullanılma riskinin kapsamı.

t)       Kendisine işbu Sözleşme ile tahsis edilen Sanal POS’u, Başvuru Formunda belirtilen web sayfasında kullanmayı, farklı bir web sayfasında kullanmak için ise Paratika’nın onayını alması gerektiğini bildiğini, Paratika’nın onayını almadan Sanal POS’un farklı bir web sayfasında kullanılması durumunda Paratika’nın Üye İşyeri Sözleşmesini ihbarsız feshetme hakkını olduğunu bildiğini,

u)     Aldığı ödeme hizmeti karşılığında, Ek/2’de oranları belirlenen Üye İşyeri Komisyonu’nu ve işlem ücretini Paratika’nın değiştirebileceğini

v)      Bankalardan gelecek charge back bedellerini ödeyeceğini ya da hesabından mahsup edilebileceğini bildiğini

w)    İşbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri sonucunda, Paratika’nın ödemek durumunda kalacağı adli ve idari cezaları Paratika’nın ilk talebinde ödeyeceğini,

y)      Web sayfasında alışveriş yapan kart hamillerine karşı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümleri gereği veri sorumlusu sıfatı ile, işlemlerin güven içinde yapılması ve sahteciliği önlemek amacı ile kişisel verilerinin işleneceğine, belirtilen amaca yönelik olarak yurt içi ve dışı kuruluşlara gönderileceğine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve kart hamillerinin açık rızalarını almakla yükümlü olduğunu,

z)      başkası hesabına hareket etmediğini,

aa)  Bitcoin, ethereum, ripple vb  kripto ve sanal para alım satımına aracılık etmeyeceğini,

bb) faaliyetinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olmayacağını,

cc)  Önemli bir güvenlik olayı yaşanması halinde bu durumun ivedilikle Paratika’ya bildireceğini

dd)  işbu sözleşme kapsamında oluşabilecek zararların teminatını teşkil etmek üzere Paratika tarafından talep edilebilecek her türlü maddi ve gayri maddi teminatı sağlamakla ve olası bir teminatın azalması halinde teminatı geri ikmal etmekle yükümlü olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

9)      İadeler

İşbu sözleşme kapsamındaki ödeme işlemlerinde,  Sistem Ortaklarından gelecek olan iade talepleri aynen Üye İşyeri’ne yansıtılır. Paratika dilerse iade tutarını Üye İşyeri’nin alacağından takas veya mahsup edebilir.  Üye İşyeri, bankadan gelen iade talebine yönelik taleplerini münhasıran bankaya veya kendi müşterisine yönelteceğini kabul ve beyan eder.

Üye İşyeri’nin harcama itirazı, dolandırıcılık, fiktif işlem de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde Paratika’ya iade ya da farklı bir ad altında ödeme yapmasının gerekmesi durumunda, bu ödemeyi ertesi gün yapacaktır. Ertesi gün iadenin yapılmaması halinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bankalarca ilgili para birimine uygulanan en yüksek mevduat faiz oranında gecikme faizi işler.

10)  Ödeme Sisteminin Geçici / Süresiz Olarak Durdurulması

a)      Paratika sisteminin bakım gerektirmesi veya aşağıdaki durumlardan birinin ortaya çıkması halinde Paratika, ödeme sistemini geçici veya süresiz olarak durdurabilir:

                                                         i.      Kredi kartıyla usulsüz veya hileli işlemler yapıldığı yönünde şüphe oluşması ya da bir şikayete konu edilmesi,

                                                       ii.      Herhangi bir kredi kartının Paratika tarafından olağan dışı olarak nitelendirilebilecek bir chargeback işlemine konu olması,

                                                    iii.      ,

                                                     iv.      Paratika Pos’unun Paratika’ya bilgi verilmeden başka bir faaliyet unsuru için kullanılması, işyeri faaliyetinin değiştirilmesi

                                                       v.      5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuata aykırılık oluşturan durumlar

b)     Münferit veya birçok usulsüz, hileli işlemler veya chargeback işlemleri üzerine ödeme sisteminin durdurulmaması, sonraki ihlaller halinde ödeme sisteminin durdurulmayacağı ya da bu işlemlere rıza gösterildiği yönünde yorumlanamaz.

11)   Şikayet Prosedürü

a) Üye işyeri, Paratika tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde Paratika’ya haber verecektir:

– sikayet@paratika.com.tr e-posta adresine veya Paratika’nın Maslak Mahallesi Saat Sokak No:5, Spine Tower Kat 24, 34485 Maslak, Sarıyer – İSTANBUL  adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,

b) Paratika, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için çalışacaktır. Paratika, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

c) Üye işyeri tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.

d) Üye işyeri, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Kart Hamili tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin doğrulanması ile yükümlü olacaktır.  Üye işyeri, doğrudan kendisine iletilen taleplerle ilgili olarak, sorun hizmetten kaynaklanmadığı sürece, kendisine iletilen şikâyetleri Paratika’ya yönlendirmeyecektir.

e) Üye işyeri ile herhangi bir Kart Hamili arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ilgili işlemin tarafı olan Kart Hamili ve Üye İşyeri arasında çözüme ulaştırılacak olup, Paratika bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Paratika’nin bu madde kapsamında herhangi bir nedenle (kendi kusurundan kaynaklı haller dışında) bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Üye işyeri bunu derhal tazmin edecektir.

f)  Şikâyetler, Paratika tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde yanıtlanacaktır.

g) Üye İşyeri, Paratika’nın ilgili satış işlemlerinde yalnızca ödemeye aracılık eden bir işletme olduğunu bildiğini ve kendi müşterileri de dahil üçüncü kişilere bunun aksi yönünde bir intiba yaratacak her türlü ifade ve eylemden kaçınacağını beyan eder.

12)  Tarafların Sorumlulukları

a)  Paratika, Üye İşyeri’nin internet sitesinde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Kart Hamili’ne tedarik edilmesi veya iade edilmesi sürecinden sorumlu değildir.

b)  Paratika Üye İşyeri’nin banka hesap bilgilerinin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmamasından veya gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. Paratika kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, ödeme işlemi’nin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işlemi’nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

c)   Üye İşyeri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle Paratika görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Üye İşyeri’ne rücu edilecektir. Paratika’nın bahsi geçen tutarları Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

d)  Üye İşyeri, Paratika’nın ilgili satış işlemlerinde yalnızca ödemeye aracılık eden bir işletme olduğunu bildiğini beyan eder ve kendi müşterileri de dahil üçüncü kişilere bunun aksi yönünde bir intiba yaratacak her türlü ifade ve eylemden kaçınacaktır.

e)   İşbu Sözleşme çerçevesinde Paratika’nın kusurundan kaynaklanan zararların tamamı için Paratika’nın toplam sorumluluğu, zararın meydana geldiği andan önceki yıl içinde ödenmiş olan üye işyeri komisyon tutarı  ile sınırlıdır. Paratika’nın ağır kusuru ya da kast ile vermiş olduğu zararlar için herhangi bir sınırlama uygulanmayacaktır.

13)  İşyeri’ ne Ödeme, Şüpheli/Yetkilendirilmemiş/Hatalı İşlemlerde Sorumluk

a)  Kart Hamili tarafından ödemenin Paratika’ya iletilmesi halinde Paratika işbu Sözleşme’de belirtilen koşullarda ödemeyi Üye İşyeri’ne aktaracaktır. Kart Hamili tarafından ödemenin Paratika’ya aktarılmaması halinde, Paratika’nın Üye İşyeri’ne ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

b)  Üye İşyeri, Paratika’nın Kart Hamili tarafından Paratika’ya gönderilen tutarların Üye İşyeri’ne aktarma yükümlülüğünün Kart Hamili’nin onay anı itibariyle başlayacağını ve işbu Sözleşme’de belirtilen süre ve koşullarda yerine getirileceğini kabul ve beyan eder. Kart Hamili tarafından gerekli onayların verilmemesi ve/veya onay sürecinin herhangi bir nedenle gereği gibi tamamlanmaması halinde Paratika ilgili tutarı Kart Hamili’ne iade edebilecektir.

c)   Herhangi bir ödemeye ilişkin olarak Paratika’ya Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her koşulda ödemenin gerçekleştirilmesini takip eden  540  (beşyüzkırk) gün içerisinde Kart Hamili tarafından harcama itirazı (chargeback) talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Üye İşyeri’ne aktarılmayarak Paratika tarafından doğrudan Kart Hamili’nin ödeme hizmeti sağlayıcısına iade edilebilecek, bildirim anında işlem bedeli Üye İşyeri’’ne aktarılmış ise Paratika ilgili tutarları Üye İşyeri’nden iade talep ederek (Üye İşyeri iadeyi 1 gün içerisinde gerçekleştirecek olup Paratika’nın ilgili bedeli Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır) Kart Hamili’nin ödeme hizmeti sağlayıcısına aktaracaktır.

d)  Hatalı/Yetkisiz İşlemler veya Şüpheli İşlemler ile Kart Hamili’nin ürün iadesi gerçekleştirerek geri ödeme talep etmesi nedeniyle Paratika’nın Sistem Ortağı’na herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Üye İşyeri’ne rücu edilecek ve Üye İşyeri tarafından Paratika’nın ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. Paratika’ya bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

e)   İşbu madde kapsamında gerçekleşen Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli iade işlemlerinin tekrarı halinde Paratika’nın Üye İşyeri’nin üyeliğini askıya alma yahut sonlandırma hakkı saklıdır.

f)   Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ‘in Yetkilendirilmemiş veya Hatalı Gerçekleştirilmiş İşlemlerde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri başlıklı 45.maddesi uyarınca; kayıp veya çalıntı ödeme aracının kullanılması ya da Kart Hamillerinin kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle gerçekleşen yetkisiz işlemin, Kart Hamilleri  tarafından kanıtlanması halinde veya Üye İşyeri kusurundan kaynaklanması halinde, Üye İşyeri; Kart Hamilleri ve Paratika’nın zararını tazmin edecek ve yetkisiz bir şekilde tahsil edilen tutarları Kart Hamillerine iade edilmek üzere Paratika’ya aktaracaktır. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde ise Paratika’nın Kart Hamili veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı bedeller Üye İşyeri’den tahsil edilecektir. Paratika’nın bu bedelleri Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

14)  Kişisel Verilerin Korunması

Taraflar, kart hamillerine ait kişisel verilerin korunması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında azami özen göstermekle yükümlüdür.

Üye işyeri, veri sorumlusu sıfatıyla, kart hamillerine gereken bilgilendirmeleri yapmak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve gereken izinleri almakla yükümlüdür.

Üye İşyeri, işbu Sözleşmeye konu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Paratika ile arasındaki iletişim haricinde, hiçbir surette kendi içerisinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve/veya kaydetmeyecektir.

15)  Sözleşmenin Süresi

İşbu Sözleşme sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer, bir yıl geçerlidir. Sona erme tarihinden 15 (onbeş) gün önce Taraflardan biri diğerine Sözleşme’nin sona erdiğini yazılı olarak bildirmedikçe Sözleşme süresi birer yıllık sürelerle uzayacaktır.

16)  Sözleşmenin Bütünlüğü

İşbu Sözleşme konusu bakımından, Taraflar arasındaki yegane anlaşmayı oluşturur ve bundan önce Taraflar arasında yapılmış olan tüm sözleşmeleri ve anlaşmaları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.

Sözleşme’nin;

                                                         i.      Yasak Faaliyetlerine ilişkin Ek 1’den,

                                                       ii.      Komisyon Oranlarına ve işlem ücretlerine ilişkin Teklif Formu’ ndan

oluşan ekleri ve söz konusu Ek’lerde bildirilen veya sonradan Üye İşyeri’ne Paratika tarafından tekrar bildirilecek olan ve zaman içinde değişmesi söz konusu olan bilgiler, Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır.

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması tüm sözleşmenin geçersizliği sonucunu doğurmaz.

Bu Sözleşmede yapılacak değişiklikler yazılı olmadığı sürece hüküm ifade etmez.

17)  Sözleşmenin Devri

Üye İşyeri’nin işbu Sözleşme’yi üçüncü kişilere devretmesi Paratika’nın yazılı ön iznine tabidir. Paratika’nın Sözleşme’yi üçüncü kişilere devretme hakkı saklıdır ve Üye İşyeri, bu Sözleşme’nin imzalanmasıyla, Paratika tarafından bu Sözleşme’nin Sözleşme’de kararlaştırılan hizmeti sunmak hususunda ruhsata sahip olan bir üçüncü kişiye devretmesine rıza vermiştir.

18)  Sözleşmenin Sona Ermesi

17.1.Taraflardan her biri Sözleşme’yi diğer Tarafa 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak olağan yoldan feshedebilir

17.2. Üye İşyeri’ nin Sözleşme şartlarından herhangi birine uymaması halinde Paratika göndereceği yazılı ihtar ile Sözleşme’ ye aykırılığın giderilmesini talep ederek Üye İşyeri’ ne 15 (onbeş) günlük bir süre tanıyacaktır.

17.3. Belirtilen sürede Sözleşme’ ye aykırılığın giderilmemesi halinde ikinci bir ihtara gerek olmaksızın Sözleşme, Paratika tarafından 15 günlük sürenin sonunda derhal feshedilebilir

17.4. Aşağıda sayılan olgular, sınırlayıcı olmamak ve başkaca haklı sebepleri bertaraf etmemek kaydıyla, Paratika’nın, Sözleşme’yi derhal feshetmesi yönünden haklı sebep oluşturur:

a)      Üye İşyeri’ nin Ek/1’de sayılan yasak faaliyetlerden birini gerçekleştirmesi,

b)      Üye İşyeri’nin kendi ticari faaliyetinin gereği olarak veya tesadüfi olarak eline geçen ve müşterilere ait olan kişisel verilerin korunmasını zedeleyecek veya güçleştirecek tasarruflarda bulunması,

c)       Üye İşyeri’nin hileli, sahte veya usulsüz işlem ve ödeme hizmetlerine ilişkin mevzuata aykırı işlemler yapması,

d)      Yukarıda a, b, ve c bentlerinde yer alan faaliyetlerin / işlemlerin Üye İşyeri’ nce yapıldığının istihbar edilmesi (MASAK, BKM, KKB, Visa, Mastercard ve vb kuruluşlardan)

e)       Üye İşyeri’nin ticari faaliyetlerini askıya alması, ödemelerini tatil etmesi, hakkında iflas veya tasfiye işlemlerinin başlatılması, iflas erteleme istemi üzerine ihtiyati tedbir kararı alınması, konkordato kararı verilmesi, varlıklarına veya ticari işletmesine kayyım veya idareci atanması veya alacaklıları lehine sair bir yeniden yapılandırma işlemi başlatılması,

f)       Paratika’nın usulsüz işlem, hileli işlem veya chargeback’ler nedeniyle maruz kaldığı talepler karşısında Üye İşyeri’ nin Paratika’yı sorumluluktan kurtarmak için gereken işlemleri yapmaması.

g)      Tahsis edilen Sanal POS’ un 4 ay süre ile kullanılmaması

19)  Sözleşmenin Sona Erdirilmesi Halinde Tarafların Borçları

18.1. Paratika, Sözleşme’nin sona erdiği tarihten itibaren Üye İşyeri’ne verdiği ödeme hizmetini sonlandırır.

18.2. Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Paratika, kredi kartı hamillerinin kişisel bilgilerinin korunmasında azami özeni göstermekle yükümlüdür.

18.3. Sözleşme’nin sona erdirilmesi halinde Üye İşyeri, işlettiği internet sitesinde kredi kartı hamillerinin Paratika’yı kullanabileceği izlenimini yaratan her türlü açıklamayı ve logoyu kaldırmakla yükümlüdür.

18.4. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Paratika fesih tarihinden önceki işlemler için fesih tarihinden sonra da Üye İşyeri’nden bilgi/belge isteminde bulunabilir.

20)  Değişiklik ve Ek İstekler

Sözleşme kapsamında değişiklik veya ek istekler olacak ise, bunlar mutlaka Üye İşyeri tarafından yazılı olarak iletilmeli ve PARATİKA tarafından onaylanmalıdır. Bu hususlar sözleşme eki olabilir ve yazılı olarak karara bağlanabilir.

PARATİKA tarafından işbu Çerçeve Sözleşme’de yapılacak olan değişiklikler işbu sözleşmede yazılı e-posta adresine bildirildikten sonra derhal yürürlüğe girer. Üye işyeri bu durumda dilerse sözleşmeyi ek yükümlülük altına girmeksizin 3 (üç) işgünü içinde feshedebilir.

21)  Tarafların Bağımsızlığı

Sözleşme’nin her bir tarafı birbirinden bağımsız olup, bu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, taraflardan birinin diğer tarafın temsilcisi, acentesi, bayii veya distribütörü olarak nitelendirilmesine elverişli şekilde yorumlanamaz.

22)  Gizli Bilgi

Bu Sözleşmenin ekleri ile birlikte bütün içeriği, Taraflar’ca karşı Taraf’a yazılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilen her türlü bilgi gizli bilgidir.

Taraflar, hiçbir Gizli Bilgi’yi kanunen bilgi ve belge talep etmeye yetkili resmi merciler haricinde üçüncü şahıslara karşı beyan etmeyeceklerini, hassas müşteri verileri ve gizli bilgilerin gizliliği korumak için gerekli her türlü önlemi alacaklarını kabul ve beyan eder.

Taraflar’ın bu madde kapsamındaki yükümlülükleri sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, söz konusu gizlilik yükümlülüğü, Taraflar’ın işbu sözleşme konusuna dahil ettiği ve görevlendirdiği personelinin sır saklama yükümlülüğünü de içermektedir ve süresi sözleşme bitiminden itibaren 10 (on) yıldır.

23)  Mücbir Sebep

Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir Sebep halinin ve/veya Mücbir Sebebin olumsuz etkilerinin 90 (doksan) günü geçmesi halinde, Taraflar’ın her biri, Sözleşmeyi tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

24)  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Ödeme hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılan Paratika Yazılımı’ nın her türlü fikri ve sinai hakkı Paratika’ya aittir. Üye İşyeri’nin internet sitesine yerleştirilmesine ilişkin düzenlemeler, Üye İşyeri’ne sözkonusu yazılım üzerinde bir hak tanındığı doğrultusunda yorumlanamaz.

Paratika, Üye İşyeri’nin markasını, ticari unvanını ya da işletme adını referans olarak göstermek üzere orijinal haline bağlı kalmak şartıyla internet sitesinde, iletişimlerinde, sosyal medya duyurularında ve basılı materyallerinde yalnızca referans olarak gösterebilir.

25)  Tanıtımlar

Her bir Taraf, Sözleşme yürürlükte kaldığı süre boyunca, diğer Tarafın tanıtım ve reklamlarında, tarafların ödeme hizmeti ilişkisi içinde bulunduğuna dair açıklamalara ve birbirlerinin markalarına yer verebileceğini kabul eder.

26)  Uyuşmazlıkların Çözümü ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

27)  Tebligat

Taraflar TTK 18/III hükmünde belirlenen şekillere ek olarak yazılı elektronik posta adreslerine gönderilecek elektronik posta iletilerinin de ispat hukuku yönünden kesin delil niteliğini taşıdığını kabul ederler.

Taraflar, işbu sözleşmenin sonunda ticari unvanları altında yazılı yerleri yasal ikametgâh olarak kabul etmişlerdir. Taraflar, işbu ikametgâhlarında vukuu bulacak değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde diğer Taraf’a bildirmediği sürece, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış yasal ve geçerli tebligat olacağını kabul ve beyan ederler

28)  Damga Vergisi

İşbu Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi ve diğer harçlar ve noter ücretleri Paratika tarafından ödenecek ve bu masraf / giderler Üye İşyerine faturalanacaktır. 

Paratika       

Adres : Saat Sokak no 5 Spine Tower, Kat 24 Maslak, Sarıyer – İstanbul

Email : destek@paratika.com.tr 

Telefon : 0 212 365 0505

Faks : 0 212 281 7416

Kep adresi : paratika@hs02.kep.tr 

Üye İşyeri

Adres :

Email :

Telefon :

Faks :

Kep adresi :

30)      Nüshalar

İşbu Sözleşme 29 maddeden ibaret olup ……………… tarihinde Taraflar’ca iki asıl nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Taraflar birer nüshayı muhafaza eder.

Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş. 

            Kaşe & İmza 

Üye İşyeri

Kaşe & İmza

EKLER:  

1     YASAK FAALİYETLER

EK/1 YASAK FAALİYETLER

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yetkilendirilmemiş ya da yetkilendirildiğini belgeleyen materyalleri Paratika’ya açıkça talep edilmemiş olsa dahi bildirilmemiş bahis siteleri

C2C (tüketiciler arasında yapılan ticarete aracılık hizmeti) modelinde çalışan web siteleri

Şiddet içerikli siteler

Siyasi içerikli siteler

Sigara ve tütün mamulü satışları (Elektronik sigara satışı dahil)

Yasadışı yetişkin siteleri

Açık artırma / eksiltme siteleri

Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler (Bu konuda yetkili mercilerden alınmış izinlerin önceden Paratika’ya bildirilmiş olması ve Paratika’dan açıkça onay alınmış olması hariçtir)

Alkollü içecek satışı yapan siteler

Canlı hayvan satışı yapan siteler

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürün satışı yapan siteler

Hisse senedi, tahvil, bono satışı yapan siteler (Bu konuda yetkili mercilerden alınmış izinlerin önceden Paratika’ya bildirilmiş olması ve Paratika’dan açıkça onay alınmış olması hariçtir)

İnsan organı satışı yapan siteler

Kaçak ve ithalatı yasak ürün satışı yapan siteler

Kopya ve bulunması gereken badrolleri ihtiva etmeyen ya da taşımayan ürün satışı yapan siteler

Kültür ve tabiat varlıkları satışı yapan siteler

Maymuncuk ve kilit açıcı satışı yapan siteler

Markaların promosyon ürünlerinin satışını yapan siteler

Radar dedektörü satışı yapan siteler

Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar, taşıt plakaları ve asalet ünvanlarının satışa sunulması

Reçeteli/reçetesiz ilaç satışı, Endikasyon bilgisi içeren ürün satışı yapan siteler

Lisanssız, üçüncü kişilerin fikri veya sınai haklarını ihlal eden, sahte veya replika ürün satışı yapan siteler

Şans oyunları bileti satışı yapan siteler (Bu konuda yetkili mercilerce yetkilendirildiğini, ruhsat, imtiyaz ya da izin sahibi olduğunu önceden bu konuyu açıkça Paratika’ya bildirip sahip olduğu belgeyi de sunup Paratika tarafından açıkça onay almış olanlar hariç)

Toplu elektronik posta adresi listesi satışı yapan siteler

Ücretli yayın yapan kişilerin yayınlarını yasalara ya da bu kişilerin haklarına aykırı şekilde görüntüleyen ya da görüntülenmesine olanak tanıyan TV dekoderleri veya şifreli yayın çözücü satışı yapan siteler

Uyuşturucu madde satışı yapan siteler

Sentetik Uyarıcılar (Banyo Tuzu, K2, Spice, Genie, Kronic olarak adlandırılan maddelerin tümü), bonzai ve Salvia Divinorum satışı yapan siteler

Yanıcı ve patlayıcı madde satışı yapan siteler

Yasaklı yayın ya da bu yayınların satışını yapan siteler

Kişilik Hakları: Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgilerin satışa sunulması

Trafik Aygıtı (Radar kilitleyici vb.)  ve dinleme cihazı satışı yapan siteler

İlaç Testlerini hileli yollarla veya bu testlerin prosedürlerini bypass eden yöntemlerle Geçmeye Yönelik Yardım (Doping ilaçları vb) satışı yapan siteler

Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımı ya da üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal etmeye elverişli vasıtaların satışı yapan siteler

Telif hakkına sahip olmasına rağmen lisansı alınmaksızın satışa veya kiralamaya arz edilen ürünler